اولویتهای پژوهشی اداره كل بهزيستي استان گيلان
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 457

اولویتهای پژوهشی اداره كل بهزيستي استان گيلان

ردیف

عنوان اولویت

عنوان طرح پژوهشی پیشنهادی (تکمیل این ستون الزامی نیست )

1

بهبود نظام های پایش ،نظارت و ارزیابی  در حوزه سلامت ،امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

نیازسنجی  آموزشی و ظرفیت سنجی گروه های همیار سلامت روانی  اجتماعی جهت طراحی دوره های ظرفیت سازی و توانمندسازی همیاران مبتنی بر شرایط بومی استان گیلان

2

بهبود نظام های پایش ،نظارت و ارزیابی  در حوزه سلامت ،امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

ارزیابی و تحلیل وضعیت موجود گروه های همیار سلامت اجتماعی از منظر مشارکت اجتماعی و پایداری سازمانی در استان گیلان

3

بهبود نظام های پایش ،نظارت و ارزیابی  در حوزه سلامت ،امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

 بررسی و تحلیل ذینفعان توسعه محلی در ارتباط با حوزه عملکرد گروه های همیار و پایگاه های سلامت اجتماعی استان گیلان

4

سیاست گذاری تحکیم و تعالی بنیان خانواده

تاثیر  آموزش زندگی خانواده  بر کیفیت زندگی و پایداری خانواده  اولیاء دانش آموزان مدارس دولتی استان گیلان.

5

سیاست گذاری تحکیم و تعالی بنیان خانواده

اثر بخشی آموزش مدیریت اضطراب خانواده به مادران ،در میزان اضطراب کودکان 6-5 ساله در شهر رشت.

6

آسیب های اجتماعی(اعتیاد به مواد مخدر،روانگردان ها ،مصرف مشروبات الکلی و دخانیات)

بررسی عوامل  فرهنگی جامعه در پذیرش معتادان  بهبودیافته شهرستان رشت

7

آسیب های اجتماعی(اعتیاد به مواد مخدر،روانگردان ها ،مصرف مشروبات الکلی و دخانیات)

نقش روانشناسان و مشاوران در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان و جوانان در استان گیلان

8

آسیب های اجتماعی(اعتیاد به مواد مخدر،روانگردان ها ،مصرف مشروبات الکلی و دخانیات)

ارزیابی برنامه های پیشگیری از اعتیاد اجتماع محور در محیطهای کار استان گیلان

9

آسیب های اجتماعی(اعتیاد به مواد مخدر،روانگردان ها ،مصرف مشروبات الکلی و دخانیات)

بررسی عملکرد سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد در استان گیلان

10

آسیب های اجتماعی(اعتیاد به مواد مخدر،روانگردان ها ،مصرف مشروبات الکلی و دخانیات)

مطالعه تاثیر آموزش کاهش وابستگی متقابل (co dependence )در کاهش مشکلات خانوادگی بیماران معتاد مراجعه کننده  به مراکز درمان سرپایی استان گیلان

11

آسیب های اجتماعی(اعتیاد به مواد مخدر،روانگردان ها ،مصرف مشروبات الکلی و دخانیات)

بررسی مقایسه ای سه مدل درمان اعتیاد (اقامتی بلند مدت ،اقامتی میان مدت ،درمان سرپایی)در استان گیلان

12

آسیب های اجتماعی(اعتیاد به مواد مخدر،روانگردان ها ،مصرف مشروبات الکلی و دخانیات)

بررسی تاثیر مداخلات روانشناختی بر سلامت عمومی بیماران مقیم درمراکز اقامتی میان مدت شهر رشت

13

آسیب های اجتماعی(اعتیاد به مواد مخدر،روانگردان ها ،مصرف مشروبات الکلی و دخانیات)

مطالعه اثرات درمان اجباری اعتیاد بیماران مقیم در مراکز اقامتی میان مدت استان گیلان

14

بهبود نظام های پایش ،نظارت و ارزیابی  در حوزه سلامت ،امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

ارزیابی و تحلیل طرح حمایت های روانی اجتماعی در حوادث وبلایا(طرح محب) در استان گیلان .

15

روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی و حمایت های اجتماعی

بررسی اثربخشی طرح توانمندسازی افراد  با آسیب بینایی10 تا 30 سال شهرستان رشت در سال 96

16

بهبود نظام های پایش ،نظارت و ارزیابی  در حوزه سلامت ،امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

بررسی میزان رضایتمندی توانخواهان تحت پوشش بهزیستی گیلان از کیفیت وسایل کمک توانبخشی دریافتی در سال 96

17

بهبود نظام های پایش ،نظارت و ارزیابی  در حوزه سلامت ،امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

بررسی نقش سازمان های مردم نهاد ( سمن ها ) ی توانبخشی در توانمندسازی معلولین استان گیلان

18

روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی و حمایت های اجتماعی

بررسی میزان سلامت اجتماعی معلولین جسمی حرکتی بالای 18 سال تحت پوشش برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه استان گیلان

19

بهبود نظام های پایش ،نظارت و ارزیابی  در حوزه سلامت ،امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

بررسی نقش شوراهای توانبخشی مبتنی بر جامعه روستا بر توانمندسازی معلولین روستایی استان گیلان

20

روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی و حمایت های اجتماعی

بررسی اثربخشی بازی های گروهی بر اختلالات رفتاری (کم توجهی)پسران زیر 10 سال مبتلا به نشانگان داون در شهر رشت

21

روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی و حمایت های اجتماعی

تاثیر دریافت آموزش های لازم مربوط به مناسب سازی محیط در  میزان مشارکت اجتماعی نابینایان  در استان گیلان

22

روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی و حمایت های اجتماعی

تاثیر مناسب سازی شهری در میزان مشارکت اجتماعی معلولان  جسمی حرکتی استان گیلان 

23

روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی و حمایت های اجتماعی

تاثیر مناسب سازی شهری در میزان مشارکت اجتماعی معلولان ناشنوا استان گیلان

24

روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی و حمایت های اجتماعی

نقش ورزش و فعالیت بدنی در سلامت موسکولو اسکلتال دوران سالمندی در استان گیلان

25

بهبود نظام های پایش ،نظارت و ارزیابی  در حوزه سلامت ،امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

بررسی بن بست های عملیاتی در ماموریتهای اورژانس اجتماعی از دیدگاه کارشناسان اورژانس اجتماعی استان گیلان

26

بهبود نظام های پایش ،نظارت و ارزیابی  در حوزه سلامت ،امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

بررسی میزان آگاهی و نگرش مردم نسبت به اورژانس اجتماعی در شهرهای استان گیلان

27

مطالعات مناسک شادی و نشاط

بررسی میزان  نشاط و شادکامی در کودکان مهد های کودک گیلان

28

روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی و حمایت های اجتماعی

بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی ،تربیت جنسی برآگاهی،نگرش و رفتار جنسی  قبل از بلوغ فرزندان مقیم خانه های کودکان و نوجوانان در استان گیلان

29

روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی و حمایت های اجتماعی

بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار با میزان سازگاری فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان مقیم خانه های شبا نه روزی استان گیلان

30

سیاست گذاری تحکیم و تعالی بنیان خانواده

بررسی  مولفه های روانشناختی (سبک زندگی ، نگرش به طلاق ، ویژگی های شخصیتی ،طرحواره های ناسازگار اولیه)و کارکرد خانواده درزوجین متقاضی طلاق  و مقایسه آن با زوجین عادی در استان گیلان

31

روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی و حمایت های اجتماعی

بررسی اثربخشی برنامه مداخله ای کودکان طلاق بر میزان سازگاری آنها  با طلاق والدین در استان گیلان

32

بهبود نظام های پایش ،نظارت و ارزیابی  در حوزه سلامت ،امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

بررسی وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کودک کار و خیابان در شهرستان رشت و اثر بخشی مداخلات بهزیستی در توانمند سازی گروه هدف.

33

آسیب های اجتماعی(اعتیاد به مواد مخدر،روانگردان ها ،مصرف مشروبات الکلی و دخانیات)

بررسی انواع خشونت ،نیمرخ آسیب شناسی روانی و وضعیت بهزیستی روانشناختی در زنان قربانی خشونت های خانوادگی گیلان

34

روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی و حمایت های اجتماعی

بررسی عوامل موثر در کیفیت یادگیری کودکان پیش دبستانی و دبستان از دیدگاه مربیان مهدهای کودک استان گیلان

35

بهبود نظام های پایش ،نظارت و ارزیابی  در حوزه سلامت ،امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

بررسی انواع روش های مداخله  مددکار اجتماعی در مواجهه با چالش های کودکان امداد بگیر در استان گیلان

36

روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی و حمایت های اجتماعی

بررسی انواع  اختلالات شخصیت  در دختران 18-12 ساله مقیم مرکزحمایت و بازپروری دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی شهر رشت

37

روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی و حمایت های اجتماعی

بررسی شیوع کودک آزاری در دانش آموزان دبیرستانی و مقایسه آن در خانواده های آسیب دیده  استان گیلان

38

بهبود نظام های پایش ،نظارت و ارزیابی  در حوزه سلامت ،امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

بررسی عوامل اثرگذار (اقتصادی،اجتماعی و فردی)  در توانمند سازی زنان سرپرست خانوار استان گیلان

39

بهبود نظام های پایش ،نظارت و ارزیابی  در حوزه سلامت ،امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

بررسی رابطه تحصیلات مدد جویان با میزان رضایت شغلی  ایجاد شده توسط کارفرمایان در استان گیلان

40

توسعه زمینه ها و فرصت های کار شایسته

بررسی رابطه بین مبلغ تسهیلات اشتغالزایی با موفقیت شغلی در اقشار تحت پوشش استان گیلان.

41

توسعه کار آفرینی

بررسی اثر بخشی تسهیلات پرداخت شده بانکی بر اشتغالزایی معتادین بهبود یافته حوزه معاونت امور پیشگیری بهزیستی استان گیلان

42

بهبود نظام های پایش ،نظارت و ارزیابی  در حوزه سلامت ،امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

بررسی اثر بخشی دستور العمل آماده سازی شغلی بر کسب و کار موفق و پایدار  جامعه هدف بهزیستی استان گیلان

43

بهبود نظام های پایش ،نظارت و ارزیابی  در حوزه سلامت ،امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

بررسی تاثیر کار هیجانی بر عملکرد شغلی با توجه به حمایت سازمانی ،حمایت سرپرست و حمایت اجتماعی

44

مطالعه نقائص و مشکلات قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قانون  آیین دادرسی مدنی در مقام اعمال توسط دادگاه ها

بررسی پیامدهای اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (سال 1392)در استان گیلان

45

مطالعه نقائص و مشکلات قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قانون  آیین دادرسی مدنی در مقام اعمال توسط دادگاه ها

بررسی اثر بخشی قوانین کیفری جاری در کاهش آسیب های اجتماعی استان گیلان

46

بهبود نظام های پایش ،نظارت و ارزیابی  در حوزه سلامت ،امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

بررسی رضایتمندی فرزندان خانه های شبانه روزی از جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان اداره کل بهزیستی استان گیلان

47

انتخاب مدیران و کارکنان در سطوح گوناگون

آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی اداره کل بهزیستی استان گیلان

48

حفظ استعداد ها و نیروهای متخصص

بررسی موانع جذب ، بهسازی و حفظ نیروهای تحصیلکرده اداره کل بهزیستی استان گیلان

49

افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده

بررسی میزان قیمت تمام شده مراکز شبانه روزی ( توانبخشی ، اجتماعی ، پیشگیری )

50

روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی و حمایت های اجتماعی

رابطه بین شرکت افرادکم توان ذهنی استان گیلان در جشنواره های فرهنگی ورزشی کشوری با ارتقاء روابط اجتماعی آنان

51

توانمند سازی منابع انسانی

بررسی و مقایسه ترکیب بدنی و فاکتورهای سلامت جسمی کارکنان غیرفعال و کارکنان شرکت کننده در فعالیتهای ورزشی بهزیستی استان گیلان

52

توانمند سازی منابع انسانی

بررسی تاثیر فعالیتهای گردشگری  بر تعاملات اجتماعی و کیفیت کاری کارشناسان بهزیستی گیلان

53

مطالعات سبک زندگی اسلامی-ایرانی

نقش نمازدر کاهش آسیب های اجتماعی در نوجوانان 13 تا 19 ساله در شهر رشت

فرمت : pdf حجم :202.8594 KB

برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت - کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷
    naserani[@]gmail.com

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی